Om Läromedlet

PUSS är ett läromedel för gymnasiesärskolan om kroppen, om känslor och om sexualitet. Det består av en webbplats som riktar sig direkt till eleven förutom lärarhandledningen.

Webbplatsen ger eleverna möjlighet att söka egen kunskap utan att behöva ställa generande frågor. Användarnamn och lösenord ska därför lämnas ut även till eleverna.

Lärare bör vara väl införstådda i webbplatsens innehåll och hur den fungerar innan den presenteras för eleverna. Delar av materialet lämpar sig utmärkt för att jobba i helklass med hjälp av projektor, medan andra delar passar bättre för att eleverna arbetar med enskilt eller i mindre grupper.

Lärarhandledningen ger stöd i hur man arbetar konkret med olika frågor kring kroppen, känslor och sexualitet. Dessutom innehåller den förslag på kompletterande läromedel, filmer och hemsidor.

Läromedlet är framtaget i ett projekt inom FUB och forskningsstiftelsen ala.
Det har finansierats av Allmänna Arvsfonden och Specialpedagogiska Skolmyndigheten.

Faktagranskning har gjorts av:
Anna af Ugglas, barnmoska vid Stockholms skolors ungdomsmottagning
Johan Alström, sjuksköterska vid Stockholms skolors ungdomsmottagning
Eva Eriksson-Block, psykolog vid Täby ungdomsmottagning

PUSS säljs genom:
FUB:s forskningsstiftelse ala
stiftelsen.ala@ala.fub.se

Om du är inloggad kan du ladda ner lärarhandledningen här